ДНЗ "Вище професiйне училище № 2 м. Херсона"

приймальнa комiсiя:

095-365-24-25 097-175-46-77

002vpu@i.ua

САМОВРЯДУВАННЯ

 

   Учнівське самоврядування в ДНЗ «Вище професійне училище №2 м.Херсона» – це учнівський парламент, який є добровільною громадською організацією учнівської молоді віком від 15 до 25 років, метою якої є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей.

samovr 2018 1

        Діяльність учнівського самоврядування спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, на якісне навчання, розвиток творчих здібностей, виховання духовності і культури учнів, зростання їх соціальної активності та відповідальності за доручену справу, формування їх моральних якостей, підвищення ініціативи кожного учня.

samovr 2018 2

    Для досягнення зазначених завдань члени учнівського парламенту здійснюють свою діяльність в усіх можливих напрямках, а саме:

–  допомагають майстрам виробничого навчання, класним керівникам вирішувати завдання, пов’язані з укріпленням дисципліни праці;

–  контролюють поточну успішність і відвідування учнями занять, укріплення дисципліни, виконання режиму роботи і правил внутрішнього розпорядку;

–  організовують чергування учнів по самообслуговуванню, приймають участь в організації і проведенні оздоровчих заходів;

–  допомагають в організації і проведенні конкурсів професійної майстерності, олімпіад, предметних тижнів, оглядів художньої та технічної творчості, тощо;

–  допомагають в організації дозвілля учнів, залучення в гуртки художньої та технічної творчості, спортивні секції;

–  звертаються з пропозиціями до адміністрації училища про заохочення учнів за успіхи у навчанні, досягнення у виробничій діяльності і спорті; надають пропозиції адміністрації училища щодо покарання учнів за різні порушення. 

samovr 2018 3

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №2 м. ХЕРСОНА»

   Сучасні умови розвитку суверенної, демократичної, правової держави вимагають формування якісно нового громадянина, здатного включитися в демократичні процеси; його адаптації до вимог сьогодення з урахуванням світових стандартів та зразків; підготовки до самостійного життя та використання свого потенціалу в інтересах суспільства, держави. Важливою складовою у вирішенні цих проблем є учнівське самоврядування, яке створюється в училищі.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Учнівське самоврядування ДНЗ «ВПУ№2 м. Херсона», як процес організації учнями життєдіяльності свого колективу, керується Конституцією України, Законами України: „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Статутом училища.

 1.2.      Учнівське самоврядування ДНЗ «ВПУ№2 м. Херсона» базується на демократичних засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямоване на:

1.Формування і розвиток соціально активної особистості, виховання патріота суверенної України з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;

2. Забезпечення і захист прав інтересів учнів, підвищення у них зацікавленості до знань;

3. Розвиток здібностей обдарованих учнів відповідно до їх нахилів;

4. Пропаганду здорового способу життя;

5. Запобігання негативним проявам в учнівському середовищі;

6. Організацію дозвільно-розважальної, спортивно-оздоровчої діяльності.

7. Створення учнівських та молодіжних об’єднань за інтересами.

1.3.  У своїй діяльності органи учнівського самоврядування ДНЗ «ВПУ№2 м. Херсона» керуються чинним законодавством України, рішеннями та наказами Міністерства і управління освіти та науки, у підпорядкуванні яких перебуває училище, Статутом ДНЗ «ВПУ№2 м. Херсона» та цим Положенням.

 1.4.   Учасниками учнівського самоврядування можуть бути всі учні училища.

2. СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Початковий ступінь учнівського самоврядування ДНЗ «ВПУ№2 м. Херсона» здійснюється на рівні групи, вищий на рівні училища.

 2.2. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори (конференція), на яких:

 –  затверджується Положення про учнівське самоврядування ДНЗ «ВПУ№2 м. Херсона»;

–  обирається виконавчий орган – Рада учнівського самоврядування;

–  визначається його структура і термін повноважень;

–  заслуховується звіт про проведену роботу.

Загальні збори (конференція) проводиться не рідше одного разу на рік.

2.3. Виконавчий орган учнівського самоврядування в училищі (Рада) обирається терміном на один рік шляхом прямого голосування на загальних зборах (конференції) учнів. Учнівське самоврядування ДНЗ «ВПУ№2 м. Херсона» має форму ради.

2.4. Кількісний склад виконавчого органу учнівського самоврядування (Ради) визначається пропорційно від кожної групи в залежності від кількості учнів училища, але не менше 15 осіб.

2.5. Виконавчий орган учнівського самоврядування (Рада) обирає:

 –  Президента;

–  Радників Президента;

–  Секретаря;

–  створює творчі комісії.

2.6. Кількість комісій та їх назви, коло обов’язків та завдання визначає виконавчий орган учнівського самоврядування за погодженням з адміністрацією училища. Кожна комісія на першому організаційному засіданні обирає голову і заступника, планує свою роботу. Засідання комісій проводиться не рідше одного разу на місяць.

2.7. Перелік питань, що належать до компетенції виконавчого органу учнівського самоврядування та план роботи узгоджується з адміністрацією училища.

2.8. Президент виконавчого органу учнівського самоврядування (Ради):

–  координує роботу комісій;

–  проводить засідання Ради;

–  здійснює контроль за виконавчою дисципліною;

–  є членом педагогічної ради училища та бере участь в її роботі, коли обговорюється питання учнівського самоврядування; проблемні питання життя учнівського колективу-та окремих учнів;

–  звертається з відповідними пропозиціями до адміністрації училища, батьківського комітету та опікунської Ради.

2.9. Заступник президента виконавчого органу учнівського самоврядування (Ради):

–  організовує діяльність комісій, ведення їх документації (план роботи, плани проведення заходів тощо);

–  контролює виконання рішень та інформує про це членів учнівського самоврядування;

–  у разі відсутності голови виконує його обов’язки.

2.10.    Секретар виконавчого органу учнівського самоврядування (Ради):

– веде протокол засідань.

2.11.    У разі кількісної зміни в органах учнівського самоврядування учні повинні протягом десяти днів обрати іншого члена з того ж первинного осередку (групи).

3 .ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ І УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Педагогічний колектив, адміністрація училища сприяють організації і вдосконаленню учнівського самоврядування, надають необхідну інформацію про організацію навчально-виховного процесу; співпрацюють у вирішенні всіх питань життя колективу, надають учнівському активу всебічну допомогу.

 3.1. Засідання виконавчого органу учнівського самоврядування (Ради) проводиться не більше двох разів на місяць і вважається правомірним, якщо на засідання присутні дві третини його членів.

 3.2. На засідання виконавчого органу учнівського самоврядування (Ради) можуть запрошуватись керівники первинних осередків,(командири груп); учні груп (за необхідністю); викладачі; представники адміністрації училища; батьки.

 3.3. Гласність учнівського самоврядування забезпечується шляхом оперативного доведення інформації про прийняті рішення через інформаційну комісію; керівників первинних осередків (командирів груп) та висвітлення цих питань в засобах масової інформації навчального закладу (радіо), пресу (стіннівки), повідомлення на спеціальному стенді оголошень тощо).

4.ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ В УЧНІВСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННІ

4.1.       Головною структурною одиницею учнівського самоврядування є первинний колектив: навчальна група.

Самоврядування у первинних осередках (групах) має аналогічну структуру відповідно до структури виконавчого органу учнівського самоврядування училища.

4.2. Вищим органом учнівського самоврядування первинного осередку є збори навчальної групи, на яких шляхом голосування обирається командир, його заступник та відповідальні учні за окремі сфери діяльності.

 4.3. Збори первинного осередку (групи) проводяться не менше одного разу на місяць. Після завершення різних видів роботи підбиваються підсумки, планується робота на майбутнє.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. Члени органів учнівського самоврядування мають такі ж права та обов’язки, якими наділені всі учні училища, згідно з законодавством України та Статутом навчального закладу.

5.2. Члени учнівського самоврядування зобов’язані:

 •        бути прикладом для своїх товаришів;
 •    бездоганно виконувати вимоги учасника навчально-виховного процесу, які передбаченіПоложенням про ДНЗ «ВПУ№2 м. Херсона»
 •       бути учасниками у всіх добродійних справах, захищати честь свого закладу та честь учнів;
 •      проводити роботу, направлену на підвищення свідомості і учнів і їх вимогливості до рівня своїх знань;
 •      виховання дбайливого відношення до майна училища;
 •      зміцнення учбової дисципліни і правопорядку;
 •      підвищення самосвідомості та відповідальності;
 •    своєчасно розглядати всі заяви ті звернення учнів, що поступають в раду учнівського самоврядування;
 •      сприяти адміністрації училища в питаннях організації навчально-виховного процесу;
 •      підтримувати корисні ініціативи учнів;
 •      сприяти створенню необхідних соціально-побутових умов для навчання та відпочинку учнів;
 •     представляти та захищати інтереси учнів перед адміністрацією училища, державними органами; іншими організаціями та установами.

5.3. Члени учнівського самоврядування мають право:

     – Обирати і бути обраними до будь-якого органу учнівського самоврядування;

    – Звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування і отримати відповідь по суті питань.

5.4. Позбавлення членства в органах учнівського самоврядування (Ради) допускається у

випадках, якщо член Ради:

–  порушує правила внутрішнього розпорядку;

–  не систематично і безвідповідально виконує свої обов’язки;

–  вибуває з навчального закладу.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДНЗ «ВПУ№2 м. ХЕРСОНА»

6.1. Для забезпечення діяльності Ради учнівського самоврядування адміністрація училища надає в безкоштовне користування приміщення (кабінети), засоби зв’язку, оргтехніку, звукопідсилюючу апаратуру і інші необхідні матеріали та устаткування (за погодженням з адміністрацією)

6.2.Адміністрація училища несуть витрати, в тому числі і фінансові, необхідні для забезпечення діяльності Ради учнівського самоврядування (придбання паперу, конвертів, зошитів, послуг зв’язку, можливі відрядження тощо).

 samovr 2018 4

Статут

органів учнівського самоврядування в гуртожитку

Державного навчального закладу «Вище професійне училище №2 м. Херсона»

1. Загальні положення

1. Гуртожиток – заклад для проживання учнів ДНЗ «ВПУ №2 м. Херсона».

2. Діяльність органів учнівського самоврядування в гуртожитку регламентується нормативно – правовими актами: Конституцією України, Всесвітньою декларацією прав дитини, Законами України “Про освіту”, Концепцією громадянського виховання особистості.

3. Самоврядування в гуртожитку передбачає право учнів на самостійне планування роботи, вирішення питань гуртожиткового життя.

2. Мета й завдання органу учнівського самоврядування

      1. Виховання в учнів почуття власної гідності, впевненості у можливості проявити
себе, розвиток соціально активної, гуманістично налаштованої особистості з глибокою громадянською позицією.   

2. Залучення учнів до громадянського життя, їх участь у роботі органів учнівського самоврядування.

3. Забезпечення й захист прав та інтересів учнів на основі виконання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку.

4. Формування в учнів почуття відповідальності, свідомого ставлення до участі в розв’язанні важливих проблем гуртожиткового життя, опановування науки управління.

3. Органи управління учнівського самоврядування, їхні права та обов’язки

1. На чолі учнівського колективу стоїть Президент гуртожитку, який обирається учнями І – ПІ курсів терміном на 1 рік на основі прямих, рівних, вільних виборів шляхом голосування. Ним може стати учень, який є активним учасником життя гуртожитку.

2. Право прийняття рішення від імені учнівського колективу гуртожитку отримала Рада гуртожитку, члени яких обираються шляхом голосування.

3. Із членів Ради формуються незалежні центри гуртожитку. їх шість: центр дисципліни і порядку, центр організації дозвілля, спортивно – масовий центр, санітарно – господарський центр, прес – служба, навчальний центр.

Кожен   незалежний   центр   має   конкретні   напрямки   роботи   (дивись   структуру самоврядування) та гасло за яким живе даний центр.

Діяльність органів учнівського самоврядування в гуртожитку сприяє згуртуванню учнівського колективу, розвитку громадської думки, процесу соціалізації учнів, більш ефективному входженню молоді у доросле життя, через учнівське самоврядування відбувається і процес підготовки майбутніх активних громадян демократичної держави.

 Структура та органи управління

учнівського самоврядування в гуртожитку ДНЗ «ВПУ №2 м. Херсона»

 samovr 2018 5